Merhaba
Bu bölümde size Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncel ” Hayvancılık Desteklemeleri” hakkında bilgiler vereceğiz.

1.Genel Bilgi
2.Buzağı Desteklemesi
3.Besilik Erkek Sığır Desteklenmesi
4.Anaç Sığır Desteklenmesi
5.Anaç Koyun-Keçi Desteği

1. Genel Bilgi

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi
11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete     Sayı: 30004     Karar Sayısı : 2017/9760

Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Orman Bakanlığının 27/12/2016 tarihli ve 14191 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesidir.
(2) Bu Karar Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenecek illerde 2017-2019 yıllarında uygulanır.
(3) Bu Karar;
a) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,
b) Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç-teke alımı yapacak yetiştiricileri,
c) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 1000 adet damızlık kaz ile 1000 adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlarını,
ç) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımlarını,
d) Tüzel kişiliklerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları, kapsar.

Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.
(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler uygulanacak hibe desteğinden sadece bir projesi için bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.
(3) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 3 – (l) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Tarım ve Orman Bakanlığına tahsis edilecek sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.
(2) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye destekleme tutarının %0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

Denetim ve cezai hükümler
MADDE 5 – (1) Destekleme ödemeleri ile İlgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.
(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Destek verilecek iller:
Damızlık koç ve teke yatırımları: Antalya,Afyon,Uşak,Eskişehir, Konya,Karaman, Mersin, Kırıkkale,Bursa, Balıkesir,Kırklareli,Tekirdağ,Ordu,Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van,Hakkari,Siirt,Şırnak,Mardin,Diyarbakır,Şanlıurfa,Elazığ,Bingöl.
Damızlık manda yetiştiriciliği: İstanbul,Tekirdağ,Kocaeli,Zonguldak,Düzce,Samsun, Afyon,Kayseri,Diyarbakır,Muş,Bitlis.
Kaz yetiştiriciliği: Kars,Ardahan ve Muş
Hindi yetiştiriciliği:Bingöl
Arıcılık ve ipek böcekçiliği için desteklenecek iller Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

2 – BUZAĞI DESTEKLEMESİ

2009 yılında başlamıştır.
Destekleme yılında suni tohumlamadan doğmuş buzağılara, yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.
Anne ve buzağının babasını oluşturan suni tohumlama kayıtları E-Islahta kayıtlı olmalıdır.
Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve Türkvet veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
Destekleme, destekleme yılını takip eden yılda 2 dönem halinde ödenir.

Süreç:

Yetiştiriciler, tebliğin yayınlanmasından itibaren destekleme yılının sonuna kadar üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne (EK-A) dilekçe ile başvuruda bulunur. Ön soy kütüğünde kayıtlı ve her hangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olmayan yetiştiriciler, destekleme yılının Ekim-Aralık aylarında (EK-B) dilekçe ile şahsen ve doğrudan il/ilçe müdürlüklerine destekleme müracaatında bulunabilirler.

Yetiştirici/Üretici örgütleri, üyelerinin başvuru dilekçeleri doğrultusunda destekleme yılının Ekim-Aralık ayı içerisinde ekli müracaat dilekçeleri ile il/ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunur. Son başvuru tarihi 31 Aralık olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır.
Müracaatlar, destekleme yılını takip eden yılın önce 15 Ocak, eksiklik ve hatalar var ise 15 Şubat tarihine kadar E-Islah veri tabanına yetkili il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından kaydedilir.

Destekleme yılını takip eden yılın 15 Ocak tarihli E-Islah ve Türkvet veri tabanlarının kayıtlarından, kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, en geç 20 Ocak tarihine kadar E-Islahtan askı listeleri (İcmal 1) yayınlanır.

Destekleme yılını takip eden yılın 15 Şubat tarihli E-Islah ve Türkvet veri tabanlarının kayıtlarından, kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, hak ediş listeleri (İcmal 2) en geç şubat ayının sonuna kadar E-Islahtan yayınlanır.

İl/İlçe müdürlüklerince incelenen ve onaylanan hak edişler (İcmal 2) destekleme yılını takip eden yılın en geç Mart ayının sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

Nisan-Mayıs ayı içerisinde HAYGEM tarafından ödeme cetvelleri hazırlanır, ilgili birimlere gönderilir.
Buzağı destekleme ödemesi, destekleme yılını takip eden yılın Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilir.
Benzeri süreç Destekleme yılını takip eden yılın Temmuz ayında başlar ve destekleme ödemesi Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir.

3 – BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ

Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay/şartlı onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES) veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.
Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;
 1. Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
 2. Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.
 3. Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/01/2016’dır.

Üreticiden istenecek belgeler;

 1. Dilekçe,
 2. Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;
  1. Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu,
  2. Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu,
 3. İşletme Tescil Belgesi,
 4. Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,
 5. Kesimi yapılan hayvanların TÜRKVET’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,
 6. Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli,
 7. Sözleşmeli besicilik yapan üreticiler için, ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği.

4 – ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

 1. 2008 yılında başlamıştır.
 2. Anaç Sığır Desteklemesinde temel olarak; destekleme yılının son günü 2 yaşını tamamlamış (ör: 2015 yılı için 01.01.2014 ve öncesi doğum tarihli) ve suni tohumlama ile tohumlanmış kültür ırkı ve melezi sığırların yetiştiricilerine, mevzuatta belirtilen bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olması şartı ile hayvan başına yılda bir kez ödeme yapılmaktadır.
 3. Desteklemede, her yılın son günü (31 Aralık) E-Islah ve Türkvet veri tabanlarındaki sığır mevcudu dikkate alınmaktadır. Bu tarihten sonra E-Islaha kaydedilen sığırlar destekleme kapsamına girmez.
 4. Suni tohumlama kayıtları da destekleme yılını takip eden yılın 15 Şubat tarihine kadar E-Islaha kaydedilmelidir.
Süreç:
 1. Yetiştiriciler, tebliğin yayınlanmasından itibaren destekleme yılının sonuna kadar üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvuruda bulunur.
 2. Yetiştiriciler, 31 Aralık tarihine kadar işletmelerinin sığır varlığını E-Islah ve Türkvet veri tabanlarında güncelletir. Destekleme alamadığı sığırları için yetiştirici tarafından 31 Aralık tarihinden sonra yapılan güncelleme müracaatları desteklemede dikkate alınmaz.
 3. Yetiştirici/Üretici örgütleri, üyelerinin başvuru dilekçeleri doğrultusunda destekleme yılının Aralık ayı içerisinde ekli müracaat dilekçeleri ​ile il/ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunur. Son başvuru tarihi 31 Aralık olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılır.
 4. Müracaatlar, destekleme yılını takip eden yılın önce 15 Ocak, eksiklik ve hatalar var ise 15 Şubat tarihine kadar E-Islah veri tabanına yetkili il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından kaydedilir.
 5. 31 Aralık tarihli E-Islah ve Türkvet ile takip eden yılın 15 Ocak tarihli E-Islah veri tabanı kayıtlarından, kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, destekleme yılını takip eden yılın en geç 20 Ocak tarihine kadar e-ıslahtan askı listeleri (İcmal 1) yayınlanır.
 6. İl/İlçe müdürlükleri tarafından sürü mevcudunun doğruluğu hususunda mevzuatta belirtilen denetleme çalışmalarını yapar ve gerektiğinde HAYGEM’e iletir.
 7. 31 Aralık tarihli E-Islah ve Türkvet ile takip eden yılın 15 Şubat tarihli E-Islah veri tabanı kayıtlarından,  kararname ve tebliğde yer alan hususlar doğrultusunda, hak ediş listeleri (İcmal 2) destekleme yılını takip eden yılın en geç şubat ayının sonuna kadar e-ıslahtan yayınlanır.
 8. İl/İlçe müdürlüklerince incelenen ve onaylanan hak edişler (İcmal 2) destekleme yılını takip eden yılın en geç Mart ayının sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.
 9. Nisan ayı içerisinde HAYGEM tarafından ödeme cetvelleri hazırlanır, ilgili birimlere gönderilir.
 10. Anaç Sığır destekleme ödemesi, destekleme yılını takip eden yılın Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilir.

     5 – Anaç Koyun-Keçi Desteği

Koyun-Keçi Desteği Birime Destek
Koyun-Keçi 25TL/baş

Kaynak : GTHB Resmi Web Sitesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz