DAMIZLIK SIĞIR İTHALAT TALİMATI – 2018

Damızlık sığır ithal edecekler aşağıda belirtilen hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdürler.

 • Damızlık sığırlar, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinde Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir. İthalatı uygun görülen ülkelerin listesi (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat) web adresinde yayımlanmaktadır.
 • İthal edilecek damızlık sığırlar Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır. Sağlık sertifikaları (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat) web adresinde, teknik kriterlerde, (http://www.tarim.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Buyukbas-Ihtalat-Ihracat) web adresinde yayımlanmaktadır.
 • Damızlık sığır ithalatı, kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere gerçek/tüzel kişilikler tarafından yapılabilir.
 • Damızlık etçi ırk dişi sığır ithalatlarında, izin verilen dişi sığır sayısının %5’i kadar aynı ırktan olmak şartıyla, damızlık erkek hayvan için izin verilir.
 • Kendi işletmesi adına damızlık sığır ithal edecekler; Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 60 baş ve üzeri boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır. Gebe veya gebe olmayan dişi sığır olmak üzere en az 60 baş için izin verilir. (Manda için ise en az 10 baş esas alınır.)
 • Yetiştiricilere satmak üzere gebe/gebe olmayan dişi sığır ithal edecekler; Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 250 baş ve üzeri boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır. En az 250 baş gebe veya 250 baş gebe olmayan dişi sığır için izin verilir. (Manda için ise en az 60 baş esas alınır.)
 • İthalat için verilen iznin geçerlilik süresi 6 aydır.
 • Yetiştiricilere satmak üzere gebe/gebe olmayan dişi sığır ithal edenler, sığırlara ilişkin karantina ile fiili ithalat iş ve işlemleri tamamlanmadan başkasına satış yapamaz.
 • Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen dişi sığırların, satışı aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.
 1. Satışın yapılacağı işletme, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı ve işletme tescil belgesine sahip olmalıdır.
 2. Bir işletmeye aynı ırktan en az 5 baş (manda için 2 baş) satış yapılmalıdır.
 3. Satışın yapılacağı işletmenin kapasitesi, satışın yapılacağı hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. (Bunu gösteren kapasite raporu (Ek-6)
 4. Satışı yapılan hayvanlar, işletme bazında kulak küpe numaraları listelenmelidir.
 5. Damızlık dişi sığırı satın alan işletme sahibinden taahhütname (Ek-5),alınmalıdır.
 6. Bu maddede yukarıda istenilen belge ve bilgiler, ithalatı yapan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verilmelidir.

A-Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1- Dilekçe; Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1) Dilekçenin ekler bölümünde sunulan dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

2- Proforma Fatura; Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların sayısı, ırkı ve birim fiyatı bulunmalıdır. İhracatçı firma ve yetkilisinin adı soyadı, imzasının yer aldığı şirket kaşeli belge. (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosundan tercüme edilmiş aslı)Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

3-Kontrol belgesi; Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen (Ek-2) ithalatçı kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak (4 asıl nüsha) veya e-imzalı belge.

4- Taahhütname; İşletme sahibi tarafından imzalanmış noter onaylı belge.(Ek-3/ Ek-4/ Ek-5’te yer alan )(Vekâleten imzalı olanlar kabul edilmez)

5- İmza sirküleri/beyanname ve vekâletname; Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter onaylı imza sirküleri/beyannamesi ve vekâletname.

6- Ticaret sicil gazetesi; İthalatçı firmanın kuruluşuna ait belge.

7- İşletme Tescil Belgesi; İl/İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

8- İşletme Kapasite Raporu; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge. (Ek-6’da yer alan )

9- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi; İl /İlçe Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge.(Ek-7’de yer alan )

 • Halkbank Ümitköy Şubesinde nezdindeki TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Merkez Döner Sermaye Makbuzu (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı, proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

B-Seçim Heyeti ve Görevleri

 • İthalatçılar, seçim heyetinin görevlendirilmesi için Genel Müdürlüğe dilekçe (Ek-8) ile başvurur.
 • Seçim heyeti en az bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşur. Seçim heyetinin görevlendirme süresi ve sayısı, seçilecek hayvanın sayısı ve seçim koşulları dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından takdir edilir. (Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak damızlık hayvan ithalatlarında, seçim heyeti ilgili kurum tarafından da belirlenebilir.)
 • Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masrafları ithalatçı tarafından karşılanır. Günlük harcırahlar, görev süresi ve yolda geçen süreler dahil Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvele” göre hesaplanır.
 • İthal edilecek damızlık sığırların seçimi, Bakanlığın http://www.tarim.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Buyukbas-Ihtalat-Ihracat web adresinde yayımlanan “Damızlık Sığır Ve Manda İthalat Teknik Kriterler” e göre ihracatçı ülkede yapılır.
 • Seçim heyeti, görev olurunda belirtilen hayvan sayısı kadar hayvanı seçmekle görevlidir. İthalatçının talebi halinde görev olurunda belirtilen sayıdan %20 ilave (Rezerv) hayvan seçebilir.
 • Seçim heyeti, görev sırasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen formata göre istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak düzenlemek ve görev dönüşü 7 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.

C- Diğer Hususlar

 • Yabancı dilde yazılı belgeler, yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
 • Yapılan başvurular, müracaat tarihinden itibaren 2 ay süre ile geçerlidir. Süresi içerisinde tamamlanmayan başvuralar yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.
 • Başvurusu yapılan ithalata ilişkin dosya ve ekleri iade edilmez.
 • Verilen ithalat izninin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Bu süre içinde hayvan seçimini gerçekleştiremeyen ithalatçıların izni iptal edilir.
 • İthalat başvurularında sunulan belge ve bilgilerde sahtecilik veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde ithalatçının işlemleri durdurulur.
 • Seçim heyetinin görev olurunda belirtilen sayıdan fazla veya liste tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.
 • Bu talimatta yer verilmeyen tür ve ırkların damızlık ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
 • Bakanlık veya diğer kamu kurumu ve kuruluşlarınca araştırma ve sosyal amaçlı projeler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
 • Bu talimatın yayımlanmasından önce yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler ikinci bir işleme gerek kalmaksızın devam ettirilir.
 • Damızlık sığır ithalatı hakkında daha önce yayımlanmış talimatlar ile bu talimatta çelişen durumlarda bu talimat hükümleri de esas alınır.

Ç-İthalatçının Yükümlülükleri

 • İthalatı yapılacak damızlık hayvanların ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmadan kontrol belgesini onaylatmalıdır.
 • İthalat işlemleri tamamlanan hayvanları, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine ve e-ıslah veri tabanlarına kayıtlarını yaptırmalıdır.
 • Kendi işletmesi adına ithalat yapanlar ile yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapanlardan ilk satın alan işletme sahipleri, hayvanlarını mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süre ile satmamalıdır. İşletmenin devri halinde de bu maddedeki satmama hükmü işletmeyi devralan için de geçerlidir.
 • Yetiştiricilere satılmak üzere ithal edilen dişi sığırlar, gebe olarak satılmak istenmesi halinde aynı ırka ait boğa ile tohumlatılmalıdır.
 • Genel Müdürlükçe ihtiyaç halinde ilave belge ve bilgi istenebilir. İlgilileri istenilen bu belge ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Yükümlülükleri

 • İthal edilen damızlık hayvanların izlenmesine ilişkin Genel Müdürlük tarafından belirlenen izleme formlarına (Ek-9,Ek-10) göre en az 6 ayda bir periyodik (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) olarak kontrol etmeli ve 2 yıl süreyle takip etmelidir. Buna ilişkin belgeleri en az 2 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

E-Yaptırımlar

 • Bu talimat kapsamında yapılacak damızlık sığır ithalatı ile ilgili sağlık, nakil, kimliklendirme, karantinaya ilişkin işlemler ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında olan diğer hususlarda, bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 • Bu talimat kapsamında alınan taahhütnameleri ihlal edenler hakkında 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi “Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi” hükmü uygulanır.

*********************************************************

Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile Simmental, Şarole ( charollais ), Limuzin ( limosuine) veya istediğiniz ırk damızlık dişi sığır ve gebe düve ithal ediyor ve adresinize teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey ile irtibata geçerek daha ayrıntılı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

**********************************************************

Ek-1

T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…./…../20..

Damızlık Sığır İthalat Talimatı  kapsamında, ….…………İli ……………….İlçesinde kurulu bulunan …… baş sağmal kapasiteli TR………………. nolu hayvancılık işletmemizin ihtiyacı olan  ……. baş ………………. ırkı/ırkları damızlık gebe/gebe olmayan dişi sığırları ………………………’dan (*) ithalatı için gerekli evraklar ekte olup, ithalat izni verilmesi ve kontrol belgesi düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.

ADRES:                                                                  Yetkili Kişi

İrtibat Tel:                                                             Adı-Soyadı

e-posta:                                                                  İmza

Kaşe

(*) Ülke adı yazılacaktır.

Ekler:

1- Proforma Fatura (2 Adet Proforma Fatura ve 1 Adet Yeminli Tercüme Bürosundan Türkçe çevirisi),

2- Kontrol Belgesi(4 adet),

3- Taahhütname (Noter onaylı),

4- İmza sirküleri/beyanname ve vekâletname

5- Ticaret Sicil Gazetesi,

6- İşletme Tescil Belgesi,

7- Kapasite Raporu

8- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi

9- Merkez Döner Sermaye Makbuzu

Ek-2

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
GTİP (1)           :
Madde ismi (2):
Hangi listede yeraldığı:
İthalatçı firmanın

– Ticaret unvanı:

– Adresi ve tel no:

– Vergi dairesi :

– Vergi sicil no:

İhracatçı firmanın

– Ticaret unvanı:

– Adresi:

Maddenin

Kullanım yeri:

İthal amacı (3):
Miktarı :
Şarj no (4):
Lot no : (5)
Menşei ülkesi:
Yükleme ülkesi:
Giriş gümrüğü:
Kullanıcı firmanın

– Ticaret unvanı  :

– Adresi ve tel no :

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

(5) Ek-1/A kapsamı ürünler için geçerli değildir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

İmza ve mühür

Tarih

Ek-3

TAAHHÜTNAME(*)

(Kendi işletmesi adına damızlık sığır ithal edecekler)

Damızlık Sığır İthalat Talimatı Kapsamında ithal edeceğim, söz konusu damızlık dişi sığırları 2(iki) yıl süre ile Bakanlık Kayıt Sisteminde adıma tescilli işletmemde bakacağımı mücbir sebepler dışında kestirmeyeceğimi ve satmayacağımı taahhüt ederim.

Aksi halinde; 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi; ‘’Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.’’ hükmü gereğince ilgili vergi dairesine gerekli ödemeyi yapacağımı peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. …./…./201. (**)

İthalatçı Firma/Kişi Yetkilisinin

Adı Soyadı, İmza ve Kaşesi

ADRES:

İrtibat Tel:

e-posta:

(*) Noter onaylı

(**)Tarih yazınız

Ek-4

TAAHHÜTNAME(*)

(Yetiştiricilere satmak üzere damızlık dişi sığır ithal edecekler)

Damızlık Sığır İthalat Talimatı Kapsamında ithal edeceğim dişi sığırları, karantina ve fiili ithalat iş ve işlemleri tamamlanmadan başkasına devretmeyeceğimi ve satmayacağımı, Damızlık Sığır İthalat Talimatının 9.Maddesinde belirtilen şartlara uygun satış yapacağımı,

Aksi halinde; 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi; ‘’Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.’’ hükmü gereğince ilgili vergi dairesine gerekli ödemeyi yapacağımı peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. …./…./201. (**)

İthalatçı Firma/Kişi Yetkilisinin

Adı Soyadı, İmza ve Kaşesi

ADRES:

İrtibat Tel:

e-posta:

(*) Noter onaylı

(**)Tarih yazınız

Ek-5

TAAHHÜTNAME(*)

(Yetiştiricilere satmak üzere damızlık ithal edenlerden dişi sığır satın alan yetiştiriciler)

İthalatçılar tarafından Damızlık Sığır İthalat Talimatı Kapsamında ithal edilmiş olan damızlık dişi sığırlardan satın aldığım hayvanları 2(iki) yıl süre ile Bakanlık Kayıt Sisteminde adıma tescilli işletmemde bakacağımı mücbir sebepler dışında kestirmeyeceğimi ve satmayacağımı,

Aksi halinde; 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi; ‘’Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.’’ hükmü gereğince ilgili vergi dairesine gerekli ödemeyi yapacağımı peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim. …./…./201. (**)

Satın alan Firma/Kişi Yetkilisinin

Adı Soyadı, İmza ve Kaşesi

ADRES:

İrtibat Tel:

e-posta:

(*) Noter onaylı

(**)Tarih yazınız

Ek-6

SIĞIRCILIK İŞLETMESİ KAPASİTE RAPORU

1-İşletme Tescil No: :……………………………………

2-İşletme Kayıt Tarihi:…./……/……..                                                                                                Tarih*; .……/……/ ……..

3-İşletmenin Adı\Unvanı: ………………………………..………..

4-Sahibinin Adı Soyadı: ………………………………..………..

5- İşletme Adresi:……………………………………………………………………  İlçe:………………..  İl;…………………..

6- İşletme Telefon: …………………                                                                                   e-posta adresi: …………………………….

7-İşletme Tipi:                        Süt                          Besi                        Kombine

8-İşletme Şekli;                      Kapalı                     Yarı açık Açık

9-İşletmenin Bulunduğu Parselin;

Ada No:………… Pafta No; …………….          Parsel No;………………      Vasfı;……………………..

10- Mülkiyet Durumu**; ……………………

11 – İşletme Kapasitesi Toplam                                                         : ……………….. baş

 1. a) Sağmal inek ahırı kapasitesi : ………………… baş
 2. b) Buzağı büyütme yeri kapasitesi : ………………… baş
 3. c) Genç hayvan ahırı kapasitesi : ………………… baş
 4. d) Besi hayvanı ahırı kapasitesi : ………………… baş

12-İşletmedeki Mevcut Hayvan Sayısı                                              : ………………… baş

 1. a) Sağmal hayvan sayısı : ………………… baş
 2. b) Düve sayısı : .……………….. baş
 3. c) Dana sayısı (baş) : Erkek:………………… Dişi;  ………..………..
 4. d) Buzağı sayısı (baş) : Erkek:………………… Dişi;  ………..………..
 5. e) Besideki hayvan sayısı : ………………. baş

13- Süt Sağım Ünitesi            :               Yok                        Var                         Sabit     : ……başlık               Seyyar       : ……..adet

14-Süt Soğutma Tankı           :               Yok                        Var                         Kapasite: ………Ton

15- Silaj Çukuru                      :               Yok                        Var                         Kapasite: ………Ton

16- Gübre Çukuru  :               Yok                        Var                         Kapasite: ………Ton

17- Arazi Varlığı (Dekar)       :               Sulu arazi;……………                          Susuz arazi :…………….                      Toplam:…………

18- Yem Tedariki

 1. a) Karma yem : Satın alıyor (%) …. Kendi üretiyor (% ) ..….
 2. b) Yem Bitkisi Ekilişi (dekar) : Yonca:……. Korunga: …..          Fiğ: ………            Mısır silajı:……     Diğer:…….

19- İşletmede Mevcut Zirai Ekipman

Traktör        ,               Balyalama Mak      ,               Ot Toplama Mak.        ,          Yem Dağıtım Mak     ,           Silaj Mak

İşbu kapasite raporu tamamen teknik tespit niteliğinde olup, başvuru sahibinin ……….tarih ve …………sayılı yazılı talebi

üzerine düzenlenmiştir.

Veteriner Hekim/ Zooteknist                                  Veteriner Hekim/ Zooteknist                                 İl/ilçe Müdürü

Adı Soyadı                                             Adı Soyadı                                             Adı Soyadı

İmza                                                      İmza                                                       İmza

Mühür (ONAY)

*  Müracaat tarihi itibarıyla son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.

**İşletme kiralık ise en az iki yıllık kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesi, hisseli ise diğer hissedarlardan alınacak muvafakatname eklenecektir.

Ek-7

KARANTİNA YERİ VE İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ

İthalatçı Kişi / Firma Adı (*)
İşletme No
İşletmenin Adresi
Karantinaya Alınacak Hayvanın Kullanım Amacı (**)
İşletmenin Kapasitesi (***)
İşletmede Mevcut Hayvan Sayısı
Hayvanların Karantinaya Alınacağı Yerin Kapasitesi (****)
İşletme Hakkında İlave Bilgiler (*****)

İthal edilecek olan damızlık/besilik sığırlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede …/…/201. tarihinde yapmış olduğumuz denetim sonucunda; işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olup, işletmede hayvan hastalıkları yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yukarıda bilgileri verilen işletme, Hayvanların Karantinaya Alınacağı Yerin Kapasitesi bölümünde belirtilen sayıda ( ………….. baş ) sığırın en az 21 (yirmibir) günlük karantinası için uygundur.

Denetimi Yapan :                                                                             Onaylayan :

Veteriner Hekim                                                                                İl/İlçe Müdürü

Adı-Soyadı                                                                                         Adı-Soyadı

Sicil No                                                                                             Sicil No

İmza                                                                                                  İmza

Tarih                                                                                                  Tarih

Mühür

(*) İşletme ithalatçı adına kaydedilmiş olacaktır.

(**) Besilik veya damızlık sığır olarak belirtilecektir.

(***) İşletmenin toplam kapasitesi (işletmede bulunan hayvanların sayısı da dahil edilerek) belirtilecektir.

(****) İşletmede karantinaya alınacak hayvan sayısı belirtilecektir. Bu bölüm, işletmenin diğer bölümlerden izole ve boş olacaktır.

(*****) İşletmede birden fazla karantina yeri varsa, bunların kaç adet olduğu ve her birinin kapasitesi ayrı ayrı belirtilecektir. Ayrıca işletme hakkında açıklanması gereken diğer bilgiler de bu bölümde belirtilecektir.

NOT : Bu belge iki nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası ithalatçıya verilecek, diğer nüshası İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

Ek-8

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…./…../20..

..………İli ……………….İlçesinde kurulu bulunan TR………………. nolu hayvancılık işletmemizin ihtiyacı olan……. baş ………………. ırkı/ırkları damızlık gebe / gebe olmayan (4-15 aylık) dişi sığırın………………………’dan (*) ithalatı için seçim heyeti görevlendirilmesini ve söz konusu seçim heyetinin seyahat masrafları ve günlük harcırahlarının tarafımdan ödeneceğini taahhüt ve arz ederim.

İthalatçı

Adı Soyadı

Kaşe

İmza

* Ülke adı yazılacaktır.

Ek:

 • Hayvanların seçime hazır olduğuna dair ihracatçı tarafından düzenlenmiş belge ve tercümesi

Tarım ve Orman Bakanlığı izni ile Simmental, Şarole ( charollais ), Limuzin ( limosuine) veya istediğiniz ırk damızlık dişi sığır ve gebe düve ithal ediyor ve adresinize teslim ediyoruz.

Tel : 0850 346 57 17   Mehmet TURGUT Bey ile irtibata geçerek daha ayrıntılı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

Not : Yazı içinde geçen belgelerin tamamı kaynak olarak aldığımız Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi içindedir.

****damızlık sığır ithalatı talimatı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz