×

Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​

Damızlık Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) İthalatı Uygulama Talimatı​

                          DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANİTHALAT TALİMATI – 2024

Damızlık küçükbaş hayvan ithal edecekler aşağıda belirtilen hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdürler.

 1. Genel Kurallar

1-Damızlık küçükbaş hayvan, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinden Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir. İthalatı uygun görülen ülkelerin listesi (https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat)adresinde yayımlanmaktadır.

2-İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanlar, Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır. Sağlık sertifikaları (https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat) web adresinde, teknik kriterlerde, (https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Kucukbas-Ithalat-Ihracat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat)web adresinde yayımlanmaktadır.

3-Damızlık küçükbaş hayvan ithalat izni, kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere gerçek/tüzel kişilikler tarafından yapılabilir.

4-Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında, izin verilen dişi hayvan sayısının %5’i kadar aynı ırktan olmak şartıyla, damızlık erkek hayvan için izin verilir.

5-Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında her bir kontrol belgesi (ithalat izni) başvurusu; kendi işletmesi adına ithalat yapmak isteyenler için en az 100 baş, yetiştiricilere satış amaçlı yapılacak ithalatlarda en az 500 baş için yapılır. Hayvanların getirileceği işletmeler, en az talep edecek hayvan sayısı kadar boş kapasiteye sahip olmalıdır.

       6- İthalat için verilen iznin geçerlilik süresi 6 aydır. İthalat izninde yapılan değişiklikler söz konusu süreyi uzatmaz ve her bir ithalat izni için tek bir kontrol belgesi düzenlenir.

  7- Yetiştiricilere satış amacıyla ithal edilen damızlık küçükbaşlar fiili ithalat iş ve işlemleri tamamlanmadan ve bakanlık kayıt sistemine kaydedilmeden başkasına satışı yapılamaz.

         8-Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen küçükbaş hayvanların, satışı, İl/İlçe Müdürlüğünce aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.

 1. Satışın yapılacağı işletme, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı ve işletme tescil belgesine sahip olmalıdır.
 2. Bir işletmeye aynı ırktan en az 25 baş satış yapılmalıdır.
 3. Satışın yapılacağı işletmenin kapasitesi, satışın yapılacağı hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. Bunu gösteren kapasite raporu (Ek-6) alınmalıdır.
 4. Satışı yapılan hayvanların, işletme bazında kulak küpe numaraları listelenmeli alıcı ve satıcı tarafından imza altına alınmalıdır.
 5. Damızlık küçükbaş hayvanı satın alan işletme sahibinden taahhütname (Ek-5), alınmalıdır.
 6. Satın alacak yetiştirici, bu bölümün 8. maddesinde istenilen belge ve bilgileri, ithalatı yapan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne vermelidir.

              B-Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

                   1- Dilekçe; İthalat başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişiler veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1).Dilekçenin ekler bölümünde, sunulan dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

  2-Proforma Fatura; Numarası, tarihi, ithal edilecek hayvanların sayısı, cinsi, ırkı, orijin ülkesi, yükleme ülkesi ve birim fiyatı bulunmalıdır. İhracatçı firma ve yetkilisinin adı soyadı, imzasının yer aldığı şirket kaşeli belgenin aslı veya fotokopisi. (Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme bürosundan tercüme edilmiş aslı)Proforma faturada beyan edilen bilgiler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal fatura bilgileri ile uyumlu olmalıdır.

              3Kontrol belgesi; Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen, ithalatçı kişi/kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak veya e-imzalı belge (1 asıl nüsha) (Ek-2).

              4- Taahhütname; İşletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanmış noter onaylı belge. (Ek-3/ Ek-4/ Ek-5’de yer alan )

              5-İmza sirküleri/beyanname ve vekâletname; İthalat başvurusunda bulunan gerçek/tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri/beyanname ve vekâletnamenin aslı veya fotokopisi.

                  6-Ticaret sicil gazetesi; İthalatçı firmanın kuruluşuna ait belge (gerçek kişilerde bu belge aranmaz).

   7-İşletme Tescil Belgesi; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi.

   8- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan talimat kapsamında İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen, onaylı ve müracaat tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış belge (Ek-7).

    9-İşletme Kapasite Raporu; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmiş, başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge.(Ek-6’da yer alan )

                 10– Yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapacaklar, işletmelerinde tam zamanlı veteriner hekim çalıştığını gösterir ilgili odadan onaylı hizmet sözleşmesi fotokopisi istenilir. Bu sözleşme Bakanlık e-reçete sistemine kayıt edilmelidir. İşletme sahibi veya ortaklardan birisinin veteriner hekim olması durumunda bu belge istenmez.

11- Bakanlığımız Döner Sermaye Saymanlığına ait Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki   TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 IBAN nolu hesaba veya Merkez Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair Döner Sermaye Tahsilat Belgesi (makbuzda, ithalatçının isim/ ünvan, ithalatın yapılacağı ülke, ithal edilecek damızlık hayvan sayısı, ırkı, proforma fatura tarih ve sayısı belirtilecektir).

12-İthalatçı kişi yada firma yukarıda belirtilen belgeler ile Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmalıdır. Ayrıca Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Elektronik Kayıt Sisteminden kontrol belgesini düzenleyerek kayıt oluşturmalıdır.

                  C-Seçim Heyeti ve Görevleri

 • İthalatçılar, seçim heyetinin görevlendirilmesi için Genel Müdürlüğe dilekçe (Ek-8) ile başvurur.
 • Seçim heyeti en az bir veteriner hekim ve bir ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşur. Seçim heyetinin görevlendirme süresi ve sayısı, seçilecek hayvanın sayısı ve seçim koşulları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
 • Görevlendirilen seçim heyetinin günlük harcırahları ve seyahat masrafları ithalatçı tarafından karşılanır. Günlük harcırahlar, görev süresi ve yolda geçen süreler dahil Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında yer alan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” ve cetvel esas alınarak hesaplanır. Ödeme işlemleri Merkez Saymanlık Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanların seçimi, Bakanlığın (https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Hayvancilik/Ithalat-Ihracat/Kucukbas-Ithalat-Ihracat?Ziyaretci=Ihracat-Ithalat) web adresinde yayımlanan “Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalat Teknik Kriterler” e göre ihracatçı ülkede yapılır. Seçime ilişkin belgeler görev süresi içinde ihracatçı ülkede düzenlenip imza altına alınmalıdır.
 • Seçim heyeti, görev olurunda belirtilen hayvan ırkı ve sayısı kadar hayvanı seçmekle görevlidir. İthalatçının talebi halinde görev olurunda belirtilen sayıdan %20 ilave (rezerv) hayvan seçebilir.
 • Seçim heyeti seçim yaptığı ülkede, farklı ülke orijinli damızlık hayvanların seçimi esnasında orijin tespiti için gerekli bilgi ve belgeler isteyebilir. İhracatçı firma istenilen bu bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

7-Seçim heyetleri, damızlık küçükbaş hayvanların seçiminde hayvanın fenotipik özellikleri ve yaş tayinini yapmalıdır. Seçim işlemi, hayvanların orijin ülkesinin yetkili otoritesi tarafından ya da yetki verilmiş birlik/kooperatifler tarafından düzenlenen onaylı belgelere Pedigri/Damızlık Belgesine sahip hayvanlar arasından yapılır.

8– Seçim heyeti, görev sırasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen formata göre istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak düzenleyerek görev dönüşü 7 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe ıslak imzalı olarak göndermelidir. Ayrıca seçim heyeti tarafından tanzim edilerek imzalanan liste tutanakları görev esnasında excel ve pdf formatında hazırlanarak damizlikithalat@tarimorman.gov.tr mail adresine de gönderilmesine müteakip kontrol belgesi işlemleri başlatılabilir.           

Ç-İthalatçı/Yetiştiricinin Yükümlülükleri

 • İthalatı yapılacak damızlık hayvanların kontrol belgesi düzenlenmeden ihracatçı ülkeden yüklemesi yapılmayacak, aksi durumda yaşanılabilecek olumsuzluklardan ithalatçı sorumlu olacaktır.
 • Fiili ithalat işlemleri tamamlanan hayvanları, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmalıdır.
 • Kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapanlardan ilk satın alan işletme sahipleri bu hayvanlarını Bakanlık Kayıt Sistemine (Türkvet) kaydedildiği tarih itibarıyla mücbir sebepler dışında 2 (iki) yıl süre ile satmamalıdır. İşletmenin devri halinde de bu maddedeki satmama hükmü işletmeyi devralan için de geçerlidir.
 • Yetiştiricilere satış amaçlı damızlık hayvan ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri hayvanları satamamaları halinde mücbir sebepler dışında millileştirilme tarihi itibariyle 2 (iki) yıl süre ile işletmesinde bakmakla yükümlüdür.

     5-Kendi işletmesi adına veya satış amaçlı ithalat yapanlar ile bu işletmelerden hayvan satın alan işletme sahipleri, takip süresi devam eden damızlık hayvanların, işletmede ölmesi durumunda İl/İlçe Müdürlüğüne ivedi olarak başvurarak görevli resmi veteriner hekimlerce hayvanların durum tespitini yaptırarak tutanak altına aldırmalıdır.

     6-Kendi işletmesi adına veya satış amaçlı ithalat yapanlar ile bu işletmelerden hayvan satın alan işletme sahipleri, takip süresi devam eden damızlık hayvanlarının damızlık vasfını kaybetmesi vb. durumunda hayvanlarını kestirecek ise damızlık vasfını kaybettiğine dair raporunu il/ilçe müdürlüğünde görevli en az iki veteriner hekime onaylatmalıdır.

    7-İthalatçı kişi ya da firma seçim heyeti liste tutanaklarını ön bildirim esnasında Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat ve İhracat Elektronik Kayıt Sistemine yüklemelidir.

    8- İthalatçı ithal edeceği hayvanları yüklemeden önce söz konusu hayvanlara ektoparaziter mücadelesi yönünden gerekli tedbirleri sağlamalıdır.

            9- İthalatçı/yetiştirici ihtiyaç halinde Genel Müdürlükçe istenen belge ve bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

D-Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinin Yükümlülükleri

          1- İl/ilçe Müdürlükleri, ithal edilen damızlık hayvanların izlenmesine yönelik, ithal damızlık hayvanların Bakanlık Kayıt Sistemine (Türkvet) kaydedildiği tarih itibarıyla en az 6 ayda bir periyodik (Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık) olarak 2 yıl süreyle kontrol ederek kontrol sonucu oluşan verileri Damızlık İthal Hayvan Bilgi Sistemine (DİHBİS) kaydetmeli ve bu kayıtlara ilişkin belgeleri en az 2 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

   2– Bu Talimatın “Genel Kurallar” Başlığı altında yer alan 11’inci maddesinde istenilen bilgi ve belgeleri satışı yapan işletmenin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü değerlendirerek satışa ilişkin belgeleri, sevk edeceği işletmenin bağlı bulunduğu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmelidir.

    3– Genel Müdürlüğümüzce gönderilen kontrol belgeleri ve eklerinin birer örneği İl Müdürlüğünce, ithalat iş ve işlemlerinin yapıldığı ilgili İlçe Müdürlüğüne gönderilmelidir.

            E-Diğer Hususlar

 • Yabancı dilde yazılı belgeler, yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
 • Yapılan başvurular, müracaat tarihinden itibaren 1 ay süre ile geçerlidir. Süresi içerisinde tamamlanmayan başvuralar yazışmaya gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.
 • Başvurusu yapılan ithalata ilişkin dosya ve ekleri iade edilmez.
 • Kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında yapılan iş ve işlemlerde sunulan belge ve bilgilerde sahtecilik veya usulsüzlük tespit edilmesi halinde ithalatçının işlemleri durdurulur.
 • Seçim heyetinin görev olurunda belirtilen sayıdan fazla veya liste tutanağında kulak küpe numaraları yer almayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.
 • Bu talimatta yer verilmeyen tür ve ırkların damızlık ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
 • Bu talimata göre ithal edilen, Bakanlık veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek projeler (araştırma, sosyal amaçlı vb.) kapsamında dağıtımı yapılacak ithal hayvanların sayısı ile ilgili değerlendirme Genel Müdürlükçe yapılır.
 • İşletmelerinde 500 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan bulunduran yetiştiricilerin, sürülerinde ıslah ve kan tazeleme amacıyla sahip oldukları anaç küçükbaş hayvan sayısının %5’i kadar sürüdeki ırk kompozisyonuyla uyumlu damızlık erkek küçükbaş ithalatı yapabilirler.
 • Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen üretici birlikleri, yetiştirici birlikleri ve kooperatiflerinin, üyelerine dağıtmak üzere yapacakları damızlık erkek küçükbaş ithalatına ilişkin talepler, Genel Müdürlükçe değerlendirilir.
 • Seçim heyeti liste tutanağı ve hayvanlara ait onaylı belgelerin orijinalleri sevkiyata eşlik etmelidir.
 • Bu talimatın yayımlanmasından önce yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler ikinci bir işleme gerek kalmaksızın devam ettirilir.
 • Damızlık küçükbaş hayvan ithalatı hakkında daha önce yayımlanmış talimatlar ile bu talimatta çelişen durumlarda bu talimat hükümleri de esas alınır.
 • Kontrol belgesi geçerlilik süresi ilgili yılın Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) belirtilen süre kadardır.
 • Bu talimata ilişkin verilen ithalat izinlerinde hayvanların ırkı, miktarı vb. hususlara Genel Müdürlükçe karar verilir.
 • Bu talimat kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamdan alınabilir ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvurandan talep edilmez.
 • Bu talimat, yayımlandığı itibari ile yürürlüğe girer.
Translate »